Adorace pro misie

Je aktivita vhodná pro jednotlivce, společenství, řeholnice a řeholníky, kněze, farnosti a další zájemce.

Vyberte vhodný biblický text a promyslete situaci ve vaší farnosti a diecézi z hlediska plnění misijního poslání církve (např. modlitba za obrácení, díky za dar víry, rozjímání s misijní tématikou)

Co je cílem?

 • setkat se v osobní modlitbě s Misionářem světa Ježíšem Kristem, který nás k modlitbě a bdění vybízí
 • sklonit se před Pánem a celým svým bytím mu děkovat, chválit ho a naslouchat mu, předkládat Nejvyššímu své vlastní chvály i prosby
 • nechat se vést Pannou Marií a pod její ochranou se stávat věrnými Božími služebníky
 • modlit se za Sv. otce, který Papežská misijní díla a církev vede
 • spojit se skrze Ježíšovu přítomnost s lidmi všech kontinentů a ve světle Jeho lásky vnímat potřeby chudých, nemocných a trpících
 • vyprošovat milost víry pro ty, kteří ji nemají, a odvahu pro věřící, aby se o víru chtěli a dokázali dělit
 • podporovat misijní úsilí světové církve, misionáře a rozkvět misií
 • svěřovat Pánu misie v naší zemi, aktivity PMD a vzájemnou spolupráci
 • vkládat do Božích rukou prosbu za dostatek lidí ochotných dát se plně do služeb evangelia, za hojnost povolání u nás i ve světě

Jak na to

 • zajistit si možnost adorace, návštěvu kostela či kaple
 • určit si pro adoraci pravidelný čas
 • oslovit a pozvat lidi z okolí
 • adorace může být v tichu, doprovázená hudbou a četbou Písma sv.
 • pokud se již při jiných příležitostech adorací účastníte, stačí, když přidáte úmysl na misie.

SVĚDECTVÍ ČLENA

 

Naše sestry se nadchly pro misie již před druhou světovou válkou. Já sama jsem směla prožít deset let na misiích. Byla to pro mne dobrá škola v mnoha věcech, především ale velký dar. Proto jsme se v naší olomoucké komunitě rozhodly pro „misijní kavárnu“. Propojí nás s našimi sestrami misionářkami, a to nejen jejím cizokrajným názvem a nabízenými specialitami, ale hlavně adoracemi za misie v naší kapli, kam jsou naši návštěvníci každý den upřímně zváni. Díky Papežským misijním dílům mohu lépe prožít, že patřím do jedné velké rodiny církve.

sestra Vojtěcha CImCons – členka Adorace pro misie

Máte nějaké dotazy? Kontaktujte nás.