Diecézní centrum pro katechezi
Dospělí
Mládež
Senioři

Týden modliteb za jednotu křesťanů 2020

Ve dnech 18. – 25. ledna 2020 se budou křesťané z různých církví společně modlit za jednotu. Mottem týdne je verš: „Zachovali se k nám neobyčejně laskavě.“ (Sk 28,2)
Datum konání akce
18. 1. - 25. 1. 2020

Milé sestry, milí bratři v Kristu!

Týden modliteb za jednotu křesťanů je výrazem touhy uskutečňovat Ježíšova slova, aby všichni byli jedno jako ty, Otče, ve mně a já v tobě. (Jan 17,21)

Smíme se scházet svobodně, napříč jednotlivými církvemi či denominacemi. Dar svobody, který jsme si nedávno intenzivně a vděčně připomínali, tvoří dostatečný a bezpečný prostor pro společné bohoslužby, bez ohledu na velikost farností, měst či obcí. Scházejme se, modleme se, zpívejme společně Bohu ke cti a slávě. Vždyť se možná jako sousedé potkáváme na ulicích, jako kolegové v zaměstnání, i jinde. Jaký zázrak, že se spolu smíme modlit. Nepromarněme čas, který je nám z Boží milosti dáván.

Letošní texty připravili křesťané z Malty. Mořská voda, která omývá břehy tohoto ostrova, je mlčícím svědkem lidského trápení a beznaděje. Nám však je dáno mluvit, je nám dáno slovy vyjádřit jak díky za to, co nám Bůh dává, tak i prosby za všechny, kdo jsou v trápení a bez naděje. Ať už jsou v naší bezprostřední blízkosti, nebo daleko od nás. 

    Mgr. Daniel Ženatý                                                         Mons. Tomáš Holub

    předseda ERC v ČR                                              delegát ČBK pro ekumenismus

Zde najdete odkazy na různé texty, podněty, zamyšlení a inspiraci:

články, texty podané z různých pohledů

adorace s dětmi za jednotu a pokoj

společné zhlédnutí filmu s následnou diskusí - Zázrak jednoty už začal

dokument Duch svatý a jednota ve společenství - zakládání Komunity Chemin Neuf a jejího působení ve světě

nebo kázání otce Eliase Velly na téma Boží milosrdenství - křesťanská jednota

Modlitby za jednotu křesťanů a celý program Týdne modliteb za jednotu křesťanů naleznete v příloze - jsou zde např. texty z ekumenické bohoslužby a biblické texty s úvahami pro jednotlivé dny. 

Materiál mohou využít celá společenství i jednotlivci pro svou osobní modlitbu. 

Hospodin kraluje! Zajásej, země, raduj se, ostrovů množství! Oblak a mrákota jsou kolem něho, spravedlnost a právo jsou pilíře jeho trůnu. Pro spravedlivého je zaseto světlo, radost pro ty, kteří mají přímé srdce. Radujte se, spravedliví, z Hospodina, vzdejte chválu tomu, co připomíná jeho svatost!“ Ž 97, 1-2. 11-12

Máte nějaké dotazy? Kontaktujte nás.