Animátoři

Animátor

V obecné rovině je animátor křesťan, který se ve svém životě setkal s Ježíšem, rozhodl se pro cestu víry a nasměroval svůj život podle evangelia. Je člověkem své doby, který se snaží odpovědně žít svoji víru a v ní růst. Což v praxi znamená, že usiluje o osobní vztah s Ježíšem, čerpá ze svátostí, žije v naslouchání Božímu slovu a ve službě svým bližním.

Animátorský kurz 

Jedná se o dvouletý kurz pro mladé křesťany, kteří chtějí být aktivní v církvi, ve farnostech a mají chuť pomáhat ostatním mladým lidem k přibližování     se k Bohu a tvořit společenství s ním. 

Animátorské kurzy patří ke stěžejním nástrojům pastorace mládeže v ČR. Každá diecéze má mnohaletou zkušenost s jejich realizací. Formy a metody kurzů se dynamicky rozvíjejí tak, aby co nejlépe reflektovaly aktuální situaci a potřeby mladých lidí a vedly animátory k osvojení postojů, znalostí a dovednost potřebných k naplnění jejich poslání mezi vrstevníky, zejména ve farnostech.

Cíl kurzu

Základním cílem je vést ke svatosti, vychovávat k aktivnímu laické mu životu a spolupráci v církvi. Znamená topřipravovat a průběžně doprovázet mladé lidi a zprostředkovávat jim kvalitní a celistvou formaci zakotvenou ve víře, přiměřené vzdělání v oblasti nauky církve a oborů důležitých pro práci s dětmi a mládeží, v neposlední řadě také ochotu a motivaci k aktivnímu životu a službě v církvi i ve společnosti. Dílčím cílem je mimo jiné doprovázet každého jedince k osobnímu setkání s Kristem a rozhodnutí se pro něho, pomáhat mladým objevit vlastní důstojnost, své hřivny, motivovat k přijetí zodpovědnosti za svůj život, k plnohodnotnému prožívání své víry, zodpovědné volbě životního povolání a rohloubení spolupráce a zkvalitnění přípravy aktivních mladých lidí na službu v církvi.

Projekt Animátorský kurz - leadership pro mládež je podpořen z rozpočtu Jihočeského kraje.

 

Související položky

Máte nějaké dotazy? Kontaktujte nás.