Diecézní centrum pro katechezi

Diecézní katechetické centrum zajišťuje v českobudějovické diecézi katechetickou službu církve, která je jednou ze základních složek pastorace a evangelizace. Katecheze má za úkol stálou výchovu ve víře v křesťanském společenství u každého člověka.

Katecheze se má dotýkat všech věkových i profesních skupin v církvi, jde o neustálé následování Krista. Začíná předškolními katechezemi převážně v rodinách, farnostech a křesťanských mateřských školkách, pokračuje u školních dětí skrze vyučování náboženství a volnočasové aktivity dětí. Dále je to katecheze mládeže ve farním společenství, katecheze dospělých v různých skupinách, nejen ve farnostech, a katecheze seniorů ve farnosti nebo domovech klidného stáří... Existuje pak celá řada dalších aktivit, kde se katecheze může uplatnit jako odpověď na znamení dnešní doby.

V českobudějovické diecézi je 10 vikariátů. V každém z nich působí katecheté, jmenovaní biskupem do funkce vikariátní zástupce pro pastoraci, kteří ve spolupráci s vikáři organizují a zajišťují výuku náboženství na školách, farní katecheze ve vikariátech a další aktivity.

Diecézní katechetické centrum má dva hlavní úkoly:

1. organizuje a zajišťuje pro katechety v diecézi jako součást vzdělávačně-formačního programu přednášky a semináře.

2. organizuje a zajišťuje programy a projekty pro školy s křesťanskými tématy za účelem porozumění křesťanství a vytváření postojů tolerance.

Máte nějaké dotazy? Kontaktujte nás.