Diecézní centrum pro misie a evangelizaci

Naše vize není o nic menší než: Společně měníme svět! A jak? Modlitbou a materiální pomocí.

Spolu s církví jsme přítomni ve všech zemích světa

  • Posilujeme mladé církve
  • Zachraňujeme nejchudší z místa
  • Dáváme dětem budoucnost
  • Staráme se o kněze zítřka
  • Sami misijně působíme ve své zemi 

 Motto: „Jděte ke všem národům a získávejte mi učedníky, křtěte je ve jménu Otce i Syna i Ducha svatého a učte je, aby zachovávali všecko, co jsem vám přikázal. A hle, já jsem s vámi po všechny dny až do skonání tohoto věku.“ (Mt 28, 19-20)

Vykročme z vlastního pohodlí a mějme odvahu vydat se do všech periferií, které potřebují světlo evangelia.

CO JSOU PAPEŽSKÁ MISIJNÍ DÍLA?
Papežská misijní díla (PMD) jsou církevní nezisková organizace, která pod přímou patronací papeže koordinuje a zajišťuje misijní činnost katolické církve ve všech kontinentech:

zvěstuje evangelium - učí lidi v misiích hospodařit - vede je k spoluúčasti - respektuje jejich důstojnost

Činnost PMD vychází z myšlenky, že nejlepší služba, jakou můžeme nabídnout našim bratřím a sestrám, je evangelizace, která jim pomáhá žít a konat jako Boží děti, osvobozuje je od nespravedlností a pomáhá jim ve všestranném rozvoji.

Prostředky jsou získávány z darů, pořádání sbírek a ze správy vlastního majetku. PMD ustavují a přidělují prostředky ze svých fondů v souladu s kanonickým právem a právním řádem České republiky.

Veškerá naše činnost se řídí Stanovami schválenými papežem.

Pomoc je poskytována prostřednictvím čtyř základních děl:

Papežské misijní dílo šíření víry
Papežské misijní dílo svatého Petra apoštola
Papežské misijní dílo dětí 
Papežská misijní unie‏

Máte nějaké dotazy? Kontaktujte nás.