Misie ad gentes

Naše vize není o nic menší než: Společně měníme svět! A jak? Modlitbou a materiální pomocí.

Spolu s církví jsme přítomni ve všech zemích světa

  • Posilujeme mladé církve
  • Zachraňujeme nejchudší z místa
  • Dáváme dětem budoucnost
  • Staráme se o kněze zítřka
  • Sami misijně působíme ve své zemi 

 Motto: „Jděte ke všem národům a získávejte mi učedníky, křtěte je ve jménu Otce i Syna i Ducha svatého a učte je, aby zachovávali všecko, co jsem vám přikázal. A hle, já jsem s vámi po všechny dny až do skonání tohoto věku.“ (Mt 28, 19-20)

Vykročme z vlastního pohodlí a mějme odvahu vydat se do všech periferií, které potřebují světlo evangelia.

CO JSOU PAPEŽSKÁ MISIJNÍ DÍLA?
Papežská misijní díla (PMD) jsou církevní nezisková organizace, která pod přímou patronací papeže koordinuje a zajišťuje misijní činnost katolické církve ve všech kontinentech:

zvěstuje evangelium - učí lidi v misiích hospodařit - vede je k spoluúčasti - respektuje jejich důstojnost

Činnost PMD vychází z myšlenky, že nejlepší služba, jakou můžeme nabídnout našim bratřím a sestrám, je evangelizace, která jim pomáhá žít a konat jako Boží děti, osvobozuje je od nespravedlností a pomáhá jim ve všestranném rozvoji.

Prostředky jsou získávány z darů, pořádání sbírek a ze správy vlastního majetku. PMD ustavují a přidělují prostředky ze svých fondů v souladu s kanonickým právem a právním řádem České republiky.

Veškerá naše činnost se řídí Stanovami schválenými papežem.

JAK JSOU PROJEKTY VYBÍRÁNY?

Autory projektů jsou spolehliví lidé přímo z konkrétní misijní oblasti. Dobře znají domácí situaci a hovoří jazyky chudých. Projekty PMD jsou garantovány místním biskupem, který zaručuje, že pomoc přijde skutečně nejpotřebnějším. Dohled nad využitím pomoci vykonává také místní apoštolský nuncius, národní ředitel PMD a ředitelé jednotlivých diecézí v misijních oblastech. Tato spolupráce umožňuje velkou finanční úsporu, protože náklady na projekty jsou velmi nízké.

Ze všech misijních oblastí jsou k dispozici tisíce žádostí a na celosvětovém generálním shromáždění v Římě jsou projekty porovnávány, pečlivě vybírány, schvalovány a pomoc spravedlivě rozdělována.
Včasné podávání zprávy o využití darů je povinností odpovědných osob za jednotlivé projekty. Vždy musí doložit i spoluúčast, aby se místní lidé postupně stávali nezávislými a samostatnými. Pomáháme vždy celé skupině a vedeme je k solidaritě. Vztah mezi pomáhajícími a těmi, kterým je pomáháno, je vždy rovnocenný.

ÚDAJE PRO PLATBU

Číslo účtu: 72 540 444/2700 UniCredit Bank Czech Republic, a.s., pobočka Hradec Králové
Variabilní symbol: účel daru (viz rozpis níže)
Specifický symbol: vyplňují pouze členové PMD (členské číslo) nebo farnosti (přidělený kód)
Adresa: Papežská misijní díla, Na Kropáčce 30/1, 500 03 Hradec Králové

PROJEKTY PMD

VS 999 Papežská misijní díla (MISSIO) – necháváte rozhodnutí na PMD
VS 10   Podpora základní světové misijní činnosti Církve, Misijní neděle
VS 30   Podpora bohoslovců v misiích
VS 40   Pomoc dětem v misiích
VS 321 Mešní intence misionářům. (Nahlaste, prosím, počet a částku, kterou na 1 intenci zasíláte.)

Soubory ke stažení

velikost 6 411 KB
Máte nějaké dotazy? Kontaktujte nás.