Misijní neděle

Světový den modliteb za misie, slavený každoročně předposlední neděli v říjnu, je v České republice známý pod názvem Misijní neděle. Slaví se jako den modlitby, solidarity a podpory misií v každé diecézi, farnosti a instituci katolického světa. „Misijní neděle je zvláštní příležitostí, která připomíná Božímu lidu neustálou platnost jejího misijního mandátu, neboť misie je věcí všech křesťanů…“ (Jan Pavel II.)

SVĚTOVÝ DEN MODLITEB ZA MISIE,  MISIJNÍ NEDĚLE

18. 10. 2020

Misijní neděle, kterou oslavíme 18. října 2020, se nese v duchu hesla z knihy proroka Izajáše: „Zde jsem, mne pošli!“ (Iz 6,8)

Toto volání vychází z Božího srdce, z jeho milosrdenství a v současné světové krizi se obrací na církev i na lidstvo. „Jako učedníci evangelia jsme byli náhle zasaženi nečekanou a prudkou bouří. Uvědomili jsme si, že plujeme na stejné lodi, jsme slabí a dezorientovaní, současně však důležití a potřební. Jsme povoláni, abychom veslovali společně. Potřebujeme vzájemné povzbuzení a útěchu. Všichni jsme na stejné lodi,” píše v poselství pro letošní rok papež František.

Zatímco v minulém roce představovala Misijní neděle zakončení Mimořádného misijního měsíce října, tak ta letošní bude naopak příležitostí uvědomit si, nakolik zůstalo naše nadšení pro misie živé. Spojením jednotlivých farností na celém světě v modlitbě a příspěvkem do sbírky vytváříme výjimečné společenství solidarity, které obzvláště letos nabývá na významu, jak vyplývá i ze slov samotného Svatého otce, jenž nám připomíná, že všichni tvoříme posádku jedné lodě, a výzvou pandemie je pochopit, co nám jejím prostřednictvím chce Bůh sdělit:

Jsme jako učedníci, kteří jednomyslně a s úzkostí volají: ,Hyneme!‘ I my jsme si uvědomili, že dál nemůžeme jít každý na svou pěst, ale společně. Jsme opravdu vystrašení, dezorientovaní a bojíme se. Skrze bolest a smrt zakoušíme lidskou křehkost; současně však vnímáme svou silnou touhu po životě a po osvobození od zlého. V tomto kontextu se misijní povolání a výzva vyjít z lásky k Bohu a k bližnímu ze sebe ukazuje jako šance sloužit, sdílet, přimlouvat se. Misijní poslání, se kterým se Bůh obrací ke každému, nás vyvádí z vystrašeného a uzavřeného „já“ a skrze darování sebe sama nás přivádí k novému „já“. (…) Výzvou pro misijní poslání církve je pochopit, co nám v této době pandemie říká Bůh. Nemoc, utrpení, strach, izolace nás nenechávají v klidu. Doléhá na nás chudoba těch, kdo umírají v osamocení, kdo jsou ponecháni na pospas, kdo přicházejí o práci a výdělek, těch, kdo nemají domov a nemají co jíst. Povinnost dodržovat fyzické rozestupy a zůstávat doma je pro nás výzvou, abychom pochopili, že potřebujeme společenské vztahy a komunitární vztah s Bohem. Tato situace by v nás v žádném případě neměla stupňovat nedůvěru a lhostejnost, ale měla by vést k větší pozornosti v našem vztahu k druhým lidem. Skrze modlitbu, ve které se Bůh dotýká našeho srdce a přetváří ho, se otevřeme potřebám lásky, důstojnosti a svobody našich bratří, jako i péči o tvorstvo. Skutečnost, že se s celou církví nemůžeme scházet ke slavení eucharistie, nám umožnila sdílet situaci mnoha křesťanských komunit, které nemohou slavit mši svatou každou neděli. Otázkou, kterou nám Bůh v této situaci klade: „Koho pošlu?“, se znovu obrací na nás a očekává od nás velkodušnou a přesvědčivou odpověď: „Zde jsem, mne pošli!“ Bůh stále znovu hledá, koho poslat do světa a k národům, abychom vydávali svědectví o jeho lásce, o jeho záchraně od hříchu a smrti, o jeho vysvobození od zlého.

 

Jako každý rok připravila Papežská misijní díla u příležitosti Světového dne misí spoustu materiálů, které můžete využít při propagaci i oslavách Misijní neděle u vás ve farnosti. Vše najdete v přílohách ke stažení níže – poselství Svatého otce, dopis národního ředitele PMD, inspirativní náměty pro slavení Misijní neděle, plakát nebo modlitební kartičku.

Kartička k Misijní neděli je novým pravidelným materiálem vydávaným PMD. Vztahuje se k aktuálnímu misijnímu tématu a ve své farnosti ji můžete použít také jako odměnu pro ty, kteří přispějí na misijní sbírku.  Letos je na titulní straně plakát k Misijní neděli a na rubové straně modlitba v duchu hesla: Zde jsem, mne pošli. Kartička je k dostání u diecézního ředitele nebo v Národní kanceláři. Bylo jich však vytištěno omezené množství, proto pokud se na vás nedostalo, modlitbu si rovněž můžete stáhnout v dokumentech přiložených dole pod tímto příspěvkem a to buď jako pdf nebo obrázek. Společně s plakátem ji můžete umístit na své farní webové stránky.

Věřící ve všech katolických farnostech světa se během Misijní neděle společně modlí a finančně přispívají do světového fondu solidarity, ze kterého jsou následující rok podporovány projekty na pomoc potřebným ve všech kontinentech skrze Papežské misijní dílo šíření víry (PMD ŠV), jehož počátky sahají do roku 1818. Ze získaných prostředků se v rámci PMD ŠV zajišťuje kvalitní a systematická pomoc nejchudším v 1.100 diecézích světa, na které se podílí přes 600 tisíc biskupů, kněží, řeholníků a řeholnic, katechetů, bohoslovců a laických spolupracovníků. Podporují se katechetické, vzdělávací, charitativní a sociální projekty a programy, školy, nemocnice, domovy pro sirotky a staré lidi, dispensária a leprosária, stavby a opravy kostelů, kaplí, misijních stanic, pastoračních center a jiné.

Papež k této příležitosti vydává poselství, národní ředitel Papežských misijních děl píše dopis, který je rozesílán do všech farností. Hlavní a neustále aktualizovanou myšlenkou je schopnost křesťanů být jedním Božím tělem a rozdělit se s druhými o dar víry. Celá církev se proto schází a vyprošuje si pomoc Ducha svatého k šíření evangelia.

NÁMĚTY KE SLAVENÍ

Misijní neděle se na celém světě slaví již od roku 1926, je spojena s modlitbami a finanční sbírkou. Do jejího slavení a do podpory misijních aktivit se můžete zapojit i Vy – ve farnosti, ve společenství, v rodině. Přinášíme řadu námětů, které vycházejí z praxe slavení u nás i v jiných částech světa a umožňují zapojení mužů, žen i dětí. Zkušenost ukazuje, že misijní tematika je jedním z nejúčinnějších prostředků pro oživení víry. Jistá přitažlivost neznámých krajů, uvědomění si sounáležitosti k celosvětové církvi a pomoc potřebným dávají radost, která je tak důležitá pro prožívání víry.

Liturgie

Mši o Misijní neděli můžete obohatit tématickou výzdobou, hudebním a pěveckým doprovodem (např. tradiční nástroje na jednotlivých kontinentech), změnou ustrojení pomocníků (ministrantů, výběrčích při sbírce, zpěváků), scénkou.
Častou aktivitou je obohacení přinášení darů. Několik komentářů naleznete v přílohách.
Při přímluvách můžete myslet na misionáře, situace na jednotlivých kontinentech i stálé šíření evangelia.
Závěrečné požehnání můžete využít k připomenutí všeobecného misijního poslání křesťanů, věřící můžete nechat vybrat konkrétní misijní úkol (např. návštěvu nemocných, domova důchodců).

MODLITBA

Modlitba misijního růžence – Uspořádejte setkání farního společenství, rodin či jednotlivců a modlete se misijní růženec na konkrétní úmysl
Misijní most modlitby – v podvečer Misijní neděle (tj. v sobotu ve 21.00 hodin) se mohou zájemci sejít v kostele či v domácnosti, zapálit svíčku a pomodlit se růženec nebo jakoukoliv modlitbu za misionáře, chudé a trpící lidi, za šíření radosti evangelia na celém světě. Ve stejný čas se schází věřící po celém světě, modlí za sebe navzájem, za misie a dar víry.
Adorace
Vyberte vhodný biblický text a promyslete situaci ve vaší farnosti a diecézi z hlediska plnění misijního poslání církve (např. modlitba za obrácení, díky za dar víry, rozjímání s misijní tématikou)

Večer chval pro misie

Setkání s misijní tématikou

Svět misií je velmi pestrý a zajímavý. Uspořádejte např. besedu o misiích s některým ze spolupracovníků PMD či s misionářem, nebo využijte některý z misijních filmů, promítněte ho a dejte prostor k diskusi nad tématem. Většinu filmů můžete shlédnout v Misijním kině.

Výstava

V prostorách kostela, fary nebo školy můžete v čase kolem Misijní neděle připravit a zpřístupnit výstavu o misiích. Kontaktujte Vašeho diecézního ředitele PMD, mají k dispozici několik výstav s misijní tématikou..
U příležitosti Misijní neděle můžete uzpůsobit farní vývěsku tak, aby její čtenáře blíže seznámila s Misijními díly.

Tradiční aktivity

Obohaťte Misijní neděli některou z tradičních aktivit PMD – uspořádat můžete např. Misijní jarmark®, Misijní koláč®, Misijní štrúdlování®

Měsíc říjen může být vhodnou příležitostí k pravidelnému aktivnímu zapojení jednotlivců či skupinek všech věkových kategorií do členských aktivit PMD, v hodinách náboženství můžete využít některý z materiálů pro misijní výchovu dětí a k vlastním tvořivým činnostem Vás inspiruje třeba některé z missio Interview.

 

Soubory ke stažení

velikost 1 403 KB
velikost 1 500 KB
velikost 2 301 KB
velikost 6 368 KB

Související položky

Máte nějaké dotazy? Kontaktujte nás.