Misijní neděle

Světový den modliteb za misie, slavený každoročně předposlední neděli v říjnu, je v České republice známý pod názvem Misijní neděle. Slaví se jako den modlitby, solidarity a podpory misií v každé diecézi, farnosti a instituci katolického světa. „Misijní neděle je zvláštní příležitostí, která připomíná Božímu lidu neustálou platnost jejího misijního mandátu, neboť misie je věcí všech křesťanů…“ (Jan Pavel II.)

SVĚTOVÝ DEN MODLITEB ZA MISIE,  MISIJNÍ NEDĚLE

23. 10. 2022

Misijní neděle, kterou oslavíme 23. října 2022, se nese v duchu hesla z knihy Skutky apoštolů: „Budete mýmí svědky“ (Sk 1, 8)

"Zmrtvýchvstalý Ježíš řekl svým učedníkům těsně před svým nanebevstoupením: "Ale až na vás sestoupí Duch Svatý, dostanete moc a budete mými svědky v Jeruzalémě, v celém Judsku a Samařsku, ano až na konec země" (Sk 1, 8). Právě tato slova jsou tématem Světového dne misií v roce 2022, který nám jako vždy pobízí, abychom žili tento misijní rozměr vlastní církvi.": píše v poselství pro letošní rok papež František. 

A pokračuje: "V letošním roce je pro nás tento den příležitostí, abychom si připomněli několik významných výročí pro život církve a její poslání. Je to 400. výročí založení Kongregace de Propaganda Fide (dnes nese název Kongregace pro evangelizaci národů) a 200. výročí Díla šíření víry, které spolu s Dílem dětí a Dílem sv. Petra apoštola bylo před sto lety uznáno za dílo „papežské“.

Zastavme se u tří klíčových výpovědí, které vyjadřují tři základní pilíře života a poslání učedníků: „Budete mými svědky“, „až na konec země“ a „dostanete moc Ducha Svatého“. (více naleznete v příloze - Poselství papeže Františka k 96)

 

Jako každý rok připravila Papežská misijní díla u příležitosti Světového dne misí spoustu materiálů, které můžete využít při propagaci i oslavách Misijní neděle u vás ve farnosti. Vše najdete v přílohách ke stažení níže – poselství Svatého otce, dopis národního ředitele PMD, inspirativní náměty pro slavení Misijní neděle, plakát nebo Novénu k Misijní neděli.

Věřící ve všech katolických farnostech světa se během Misijní neděle společně modlí a finančně přispívají do světového fondu solidarity, ze kterého jsou následující rok podporovány projekty na pomoc potřebným ve všech kontinentech skrze Papežské misijní dílo šíření víry (PMD ŠV), jehož počátky sahají do roku 1818. Ze získaných prostředků se v rámci PMD ŠV zajišťuje kvalitní a systematická pomoc nejchudším v 1.100 diecézích světa, na které se podílí přes 600 tisíc biskupů, kněží, řeholníků a řeholnic, katechetů, bohoslovců a laických spolupracovníků. Podporují se katechetické, vzdělávací, charitativní a sociální projekty a programy, školy, nemocnice, domovy pro sirotky a staré lidi, dispensária a leprosária, stavby a opravy kostelů, kaplí, misijních stanic, pastoračních center a jiné.

Papež k této příležitosti vydává poselství, národní ředitel Papežských misijních děl píše dopis, který je rozesílán do všech farností. Hlavní a neustále aktualizovanou myšlenkou je schopnost křesťanů být jedním Božím tělem a rozdělit se s druhými o dar víry. Celá církev se proto schází a vyprošuje si pomoc Ducha svatého k šíření evangelia.

NÁMĚTY KE SLAVENÍ

Misijní neděle se na celém světě slaví již od roku 1926, je spojena s modlitbami a finanční sbírkou. Do jejího slavení a do podpory misijních aktivit se můžete zapojit i Vy – ve farnosti, ve společenství, v rodině. Přinášíme řadu námětů, které vycházejí z praxe slavení u nás i v jiných částech světa a umožňují zapojení mužů, žen i dětí. Zkušenost ukazuje, že misijní tematika je jedním z nejúčinnějších prostředků pro oživení víry. Jistá přitažlivost neznámých krajů, uvědomění si sounáležitosti k celosvětové církvi a pomoc potřebným dávají radost, která je tak důležitá pro prožívání víry.

Liturgie

Mši o Misijní neděli můžete obohatit tématickou výzdobou, hudebním a pěveckým doprovodem (např. tradiční nástroje na jednotlivých kontinentech), změnou ustrojení pomocníků (ministrantů, výběrčích při sbírce, zpěváků), scénkou.
Častou aktivitou je obohacení přinášení darů. Několik komentářů naleznete v přílohách.
Při přímluvách můžete myslet na misionáře, situace na jednotlivých kontinentech i stálé šíření evangelia.
Závěrečné požehnání můžete využít k připomenutí všeobecného misijního poslání křesťanů, věřící můžete nechat vybrat konkrétní misijní úkol (např. návštěvu nemocných, domova důchodců).

MODLITBA

Modlitba misijního růžence – Uspořádejte setkání farního společenství, rodin či jednotlivců a modlete se misijní růženec na konkrétní úmysl
Misijní most modlitby – v podvečer Misijní neděle (tj. v sobotu ve 21.00 hodin) se mohou zájemci sejít v kostele či v domácnosti, zapálit svíčku a pomodlit se růženec nebo jakoukoliv modlitbu za misionáře, chudé a trpící lidi, za šíření radosti evangelia na celém světě. Ve stejný čas se schází věřící po celém světě, modlí za sebe navzájem, za misie a dar víry.
Adorace
Vyberte vhodný biblický text a promyslete situaci ve vaší farnosti a diecézi z hlediska plnění misijního poslání církve (např. modlitba za obrácení, díky za dar víry, rozjímání s misijní tématikou)

Večer chval pro misie

Setkání s misijní tématikou

Svět misií je velmi pestrý a zajímavý. Uspořádejte např. besedu o misiích s některým ze spolupracovníků PMD či s misionářem, nebo využijte některý z misijních filmů, promítněte ho a dejte prostor k diskusi nad tématem. Většinu filmů můžete shlédnout v Misijním kině.

Výstava

V prostorách kostela, fary nebo školy můžete v čase kolem Misijní neděle připravit a zpřístupnit výstavu o misiích. Kontaktujte Vašeho diecézního ředitele PMD, mají k dispozici několik výstav s misijní tématikou..
U příležitosti Misijní neděle můžete uzpůsobit farní vývěsku tak, aby její čtenáře blíže seznámila s Misijními díly.

Tradiční aktivity

Obohaťte Misijní neděli některou z tradičních aktivit PMD – uspořádat můžete např. Misijní jarmark®, Misijní koláč®, Misijní štrúdlování®

Měsíc říjen může být vhodnou příležitostí k pravidelnému aktivnímu zapojení jednotlivců či skupinek všech věkových kategorií do členských aktivit PMD, v hodinách náboženství můžete využít některý z materiálů pro misijní výchovu dětí a k vlastním tvořivým činnostem Vás inspiruje třeba některé z missio Interview.

 

Máte nějaké dotazy? Kontaktujte nás.