Misijní neděle

Světový den modliteb za misie, slavený každoročně předposlední neděli v říjnu, je v České republice známý pod názvem Misijní neděle. Slaví se jako den modlitby, solidarity a podpory misií v každé diecézi, farnosti a instituci katolického světa. „Misijní neděle je zvláštní příležitostí, která připomíná Božímu lidu neustálou platnost jejího misijního mandátu, neboť misie je věcí všech křesťanů…“ (Jan Pavel II.)

SVĚTOVÝ DEN MODLITEB ZA MISIE,  MISIJNÍ NEDĚLE

24. 10. 2021

Misijní neděle, kterou oslavíme 24. října 2021, se nese v duchu hesla z knihy Skutky apoštolů: „Je přece nemožné, abychom nemluvili o tom, co jsme viděli a slyšeli“ (Sk 4, 20)

"Když zakusíme sílu Boží lásky, když pocítíme jeho otcovskou přítomnost ve svém osobním životě i v životě společenství věřících, nemůžeme nezvěstovat a nesdílet to, co jsme viděli a slyšeli. Nikdo není z Kristovy lásky vyloučen, nikdo pro ni nemůže být cizincem nebo zůstat mimo její dosah.": píše v poselství pro letošní rok papež František.

Příběh evangelizace začíná Pánovou vášnivou touhou volat každého člověka tam, kde se nachází, a navazovat s ním dialog a přátelství (srov. Jan 15,12-17). Apoštolové nám to říkají jako první; pamatovali si dokonce i den a hodinu, kdy se s ním poprvé setkali: „Byly asi čtyři hodiny odpoledne“ (Jan 1,39).

Přátelství s Pánem, vidět ho, jak pečuje o nemocné, jí s hříšníky, sytí hladové, přibližuje se k těm, kdo jsou vyloučeni, dotýká se nečistých, ztotožňuje se s nebohými, zve k blahoslavenstvím, učí nově a s velkou autoritou, zanechává nesmazatelnou stopu, je schopen vyvolat úžas a šířit nezištnou radost, kterou nemůžeme ani obsáhnout.

Jak říkal prorok Jeremiáš: tato zkušenost je jako planoucí oheň jeho živoucí přítomnosti v našem srdci, které nás pobízí k misii, i když to někdy znamená oběť a nepochopení (srov. 20,7–9).
Láska je dynamická a vyzývá i nás, abychom se dělili o tu nejkrásnější zprávu, o zdroj naděje: „Našli jsme Mesiáše“ (Jan 1,41).

Při pohledu na Ježíše jsme viděli, slyšeli a zažili, že věci mohou být jinak. Už dnes zahájil dobu příští, když nám připomněl základní vlastnost našeho lidství, mnohdy opomíjenou, zapomenutou: „Byli jsme stvořeni k plnosti, které lze dosáhnout jen v lásce“.

Jako každý rok připravila Papežská misijní díla u příležitosti Světového dne misí spoustu materiálů, které můžete využít při propagaci i oslavách Misijní neděle u vás ve farnosti. Vše najdete v přílohách ke stažení níže – poselství Svatého otce, dopis národního ředitele PMD, inspirativní náměty pro slavení Misijní neděle, plakát nebo modlitební kartičku.

Kartička k Misijní neděli je novým pravidelným materiálem vydávaným PMD. Vztahuje se k aktuálnímu misijnímu tématu a ve své farnosti ji můžete použít také jako odměnu pro ty, kteří přispějí na misijní sbírku.  Letos je na titulní straně plakát k Misijní neděli a na rubové straně modlitba v duchu hesla: Zde jsem, mne pošli. Kartička je k dostání u diecézního ředitele nebo v Národní kanceláři. Bylo jich však vytištěno omezené množství, proto pokud se na vás nedostalo, modlitbu si rovněž můžete stáhnout v dokumentech přiložených dole pod tímto příspěvkem a to buď jako pdf nebo obrázek. Společně s plakátem ji můžete umístit na své farní webové stránky.

Věřící ve všech katolických farnostech světa se během Misijní neděle společně modlí a finančně přispívají do světového fondu solidarity, ze kterého jsou následující rok podporovány projekty na pomoc potřebným ve všech kontinentech skrze Papežské misijní dílo šíření víry (PMD ŠV), jehož počátky sahají do roku 1818. Ze získaných prostředků se v rámci PMD ŠV zajišťuje kvalitní a systematická pomoc nejchudším v 1.100 diecézích světa, na které se podílí přes 600 tisíc biskupů, kněží, řeholníků a řeholnic, katechetů, bohoslovců a laických spolupracovníků. Podporují se katechetické, vzdělávací, charitativní a sociální projekty a programy, školy, nemocnice, domovy pro sirotky a staré lidi, dispensária a leprosária, stavby a opravy kostelů, kaplí, misijních stanic, pastoračních center a jiné.

Papež k této příležitosti vydává poselství, národní ředitel Papežských misijních děl píše dopis, který je rozesílán do všech farností. Hlavní a neustále aktualizovanou myšlenkou je schopnost křesťanů být jedním Božím tělem a rozdělit se s druhými o dar víry. Celá církev se proto schází a vyprošuje si pomoc Ducha svatého k šíření evangelia.

NÁMĚTY KE SLAVENÍ

Misijní neděle se na celém světě slaví již od roku 1926, je spojena s modlitbami a finanční sbírkou. Do jejího slavení a do podpory misijních aktivit se můžete zapojit i Vy – ve farnosti, ve společenství, v rodině. Přinášíme řadu námětů, které vycházejí z praxe slavení u nás i v jiných částech světa a umožňují zapojení mužů, žen i dětí. Zkušenost ukazuje, že misijní tematika je jedním z nejúčinnějších prostředků pro oživení víry. Jistá přitažlivost neznámých krajů, uvědomění si sounáležitosti k celosvětové církvi a pomoc potřebným dávají radost, která je tak důležitá pro prožívání víry.

Liturgie

Mši o Misijní neděli můžete obohatit tématickou výzdobou, hudebním a pěveckým doprovodem (např. tradiční nástroje na jednotlivých kontinentech), změnou ustrojení pomocníků (ministrantů, výběrčích při sbírce, zpěváků), scénkou.
Častou aktivitou je obohacení přinášení darů. Několik komentářů naleznete v přílohách.
Při přímluvách můžete myslet na misionáře, situace na jednotlivých kontinentech i stálé šíření evangelia.
Závěrečné požehnání můžete využít k připomenutí všeobecného misijního poslání křesťanů, věřící můžete nechat vybrat konkrétní misijní úkol (např. návštěvu nemocných, domova důchodců).

MODLITBA

Modlitba misijního růžence – Uspořádejte setkání farního společenství, rodin či jednotlivců a modlete se misijní růženec na konkrétní úmysl
Misijní most modlitby – v podvečer Misijní neděle (tj. v sobotu ve 21.00 hodin) se mohou zájemci sejít v kostele či v domácnosti, zapálit svíčku a pomodlit se růženec nebo jakoukoliv modlitbu za misionáře, chudé a trpící lidi, za šíření radosti evangelia na celém světě. Ve stejný čas se schází věřící po celém světě, modlí za sebe navzájem, za misie a dar víry.
Adorace
Vyberte vhodný biblický text a promyslete situaci ve vaší farnosti a diecézi z hlediska plnění misijního poslání církve (např. modlitba za obrácení, díky za dar víry, rozjímání s misijní tématikou)

Večer chval pro misie

Setkání s misijní tématikou

Svět misií je velmi pestrý a zajímavý. Uspořádejte např. besedu o misiích s některým ze spolupracovníků PMD či s misionářem, nebo využijte některý z misijních filmů, promítněte ho a dejte prostor k diskusi nad tématem. Většinu filmů můžete shlédnout v Misijním kině.

Výstava

V prostorách kostela, fary nebo školy můžete v čase kolem Misijní neděle připravit a zpřístupnit výstavu o misiích. Kontaktujte Vašeho diecézního ředitele PMD, mají k dispozici několik výstav s misijní tématikou..
U příležitosti Misijní neděle můžete uzpůsobit farní vývěsku tak, aby její čtenáře blíže seznámila s Misijními díly.

Tradiční aktivity

Obohaťte Misijní neděli některou z tradičních aktivit PMD – uspořádat můžete např. Misijní jarmark®, Misijní koláč®, Misijní štrúdlování®

Měsíc říjen může být vhodnou příležitostí k pravidelnému aktivnímu zapojení jednotlivců či skupinek všech věkových kategorií do členských aktivit PMD, v hodinách náboženství můžete využít některý z materiálů pro misijní výchovu dětí a k vlastním tvořivým činnostem Vás inspiruje třeba některé z missio Interview.

 

Máte nějaké dotazy? Kontaktujte nás.