Farnost

Ohlédnutí za vikariátní poutí v Častrově

Letošní Vikariátní dětská pouť pelhřimovského vikariátu se konala v sobotu 25. května 2019 v Častrově. Téma pouti "Pomáháme potřebným jako svatá Anežka" jsme vybrali proto, abychom si společně připomněli letošní 30. výročí svatořečení této světice. Zároveň jsme spolu s dětmi chtěli hledat odpověď na otázku: Kdo je můj bližní? Objevovali jsme, kde všude je potřeba dnes pomoci a jak. Jak konkrétně můžeme prospět druhým svou pomocí, dobrým skutkem a modlitbou, abychom kolem sebe šířili lásku a milosrdenství, ke kterým nás vede naše křesťanská víra. K tomu nám pomohl i životní příklad svaté Anežky.

Pouť jsme začali slavením mše svaté v místním kostele sv. Mikuláše. Po ní následoval další program. Děti se ve skupinkách vystřídaly na 4 stanovištích, na nichž se dovídaly o konkrétní pomoci, která je poskytována potřebným. Na stanovišti s názvem CHARITA si mohly i  prakticky vyzkoušet práci s nejrůznějšími pomůckami. Na MISIJNÍM stanovišti se dověděly o životě a praktické pomoci těm nejchudším. Zde si mohly také vyzkoušet, jak se baví a hrají děti v misijních oblastech. Stanoviště POMOC NEMOCNÝM vedly 2 sestry z řádu sv. K. Boromejského. Sestry dětem představily svou konkrétní pomoc lidem v nemocnicích. I zde si hravou formou mohly děti prakticky vyzkoušet pomoc potřebným. Na stanovišti SVATÁ ANEŽKA A JÁ děti dokonce potkaly postavu svaté Anežky. Také zde při plnění drobných úkolů byla příležitost poznat nejen něco ze života této české světice, ale také hledat možnosti, kde se každý z nás může zapojit do konkrétní pomoci druhým (děti např. poznávaly základní byliny, vybíraly věci, které patří do lékárničky, vyráběly poukázky s nabídkou konkrétní pomoci pro své bližní doma aj.).

Na letošní pouti nechyběl ani program pro dospělé. V místní ZŠ se pro ně uskutečnily 2 besedy, které mnozí využili. První téma bylo: Sv. Anežka – přímluvkyně za svobodu. Zde vyprávěl P. Labuda o svém pobytu ve vězení v době nesvobody. Pak ještě následovala beseda s paní Věrou Šilerovou, která se věnuje osvětě v dárcovství kostní dřeně.

Pouť jsme zakončili setkáním všech poutníků v kostele, abychom poděkovali za společně prožitý den.

Chtěla bych zde poděkovat všem, kdo se jakkoliv zapojili do přípravy a průběhu letošní pouti – řádovým sestrám z Prahy a maminkám za vedení stanovišt a všem ochotným pomocníkům a asistentům z řad naší mládeže (mnozí pomáhali letos poprvé a byli moc šikovní). Upřímný dík patří také naší báječné kapele za hudební doprovázení, místním maminkám a babičkám za napečené dobroty. Velké poděkování patří také P. Václavu Šikovi a paní starostce z Častrova za poskytnuté zázemí pro naši pouť, zúčastněným kněžím za podporu, P. Labudovi a paní V. Šilerové za vedení besed.

V tento den se konalo paralelně velké množství nejrůznějších akcí. Proto patří velké poděkování všem asi 120 účastníkům – zástupcům všech generací, kteří si udělali čas právě pro naši pouť. Díky za krásné a milé společenství všem!

Naše veliká vděčnost patří Bohu za požehnaný den!!!!

autor článku: Hana Pechová

Máte nějaké dotazy? Kontaktujte nás.