Děti
Diecézní centrum pro misie a evangelizaci
Dospělí
Mládež
Senioři

Dopis z kláštera ve filipínské Calambě

Milí!

Jsme tak osloveny a inspirovány vašimi dopisy; je tak krásné být v kontaktu, sdílet naše příběhy, výzvy, těžkosti, radosti a naděje. Myslím, že to nás skutečně dělá univerzálními, protože nezáleží na tom, kde se zrovna nacházíme, jsme ve spojení v Boží lásce, která nás posiluje. Vaše sdílení mi dává nové důvody k moditbě za vás a vaše rodiny, za jejich zdraví. Jsem si jistá, že Pán vám poskytne potřebné milosti uzdravení, které teď všichni nejvíce potřebujete.

My se pomalu vracíme na mše svaté do kostelů, protože je nyní dovoleno naplnit jejich kapacitu na 30 %, nicméně lidé se stale bojí rizika nakažení covidem.

Co se týká studia dětí, stále pokračuje kombinace distanční a modulové výuky (sestry nebo učitelé dětem nosí vytištěné materiály a po týdnu si je vyzvedávají), s obtížemi pro online výuku kvůli výpadkům sítí.

Naše sestry, které mají vzdělávání dětí na starosti, navštěvují studenty doma, aby sledovaly jejich postup, jindy zase přicházejí do kláštera rodiče, aby se dozvěděli, jak se jejich dětem daří výuka. Studenti v odlehlejších oblastech mají větší potíže, protože jim rodiče nejsou příliš schopní pomoci, především těm ve vyšších ročnících. Někdy tyto návštěvy vykonávám i já, abych pomohla.

Slavili jsme Misijní neděli v duchu modlitby, utváření misijního povědomí mezi dětmi a rodinami. Také jsme se zapojili do aktivity Jeden million dětí se modlí růženec za mír a jednotu 19. října. Obvykle pak míváme pro děti pohoštění, což vzhledem k situaci nebylo možné. Rozhodli jsme se s nimi pomodlit celý růženec na cestě. Procházeli jsme místa, kde se děti obvykle scházejí a páté tajemství jsme se domodlili v místě, kde rodiny žijí. Bylo krásné sledovat, jak jsou děti z této zkušenosti modlitby za místo, kde žijí, nadšené. Některé s námi došly až do konce, některé zůstávaly postupně ve svých rodinách, tak jak jsme postupovali. Když jsme došli na kopec – místo, odkud k nám děti take přicházejí, začalo pršet, a tak jsme se samozřejmě báli o jejich zdraví, ale Bůh je velký a v okamžiku, kdy jsme se domodlili, déšť ustal a děti se dostaly bezpečně domů.

Dílo a misie započaté zakladatelkou díla šíření víry Pauline Jaricot pokračuje díky štědrosti srdcí a tvrdého úsilí také vašeho misijního týmu. Někdy v osobní modlitbě žasnu, jak Boží dílo pro chudé pokračuje z generace na generaci a přináší dobrou zprávu evangelia, to že nás Bůh nesmírně miluje. Vzpomínám si, jak jsem jako mladá studentka chodila na Misijní neděli po našem městě s prasátkem - kasičkou na misie, kterou nám dal do rukou ředitel školy. Procházeli jsme ulicemi od domu k domu a na konci dne šťastní za plné plechovky příspěvků… šťastní za dobře odvedenou práci… krásné vzpomínky! Někdy v těch dnech také padlo mé rozhodnutí stat se řádovou sestrou a pracovat jako misionářka na Filipínách. Ale to je ten způsob, jak Boží prozřetelnost v našich životech působí, věřím že mě vedl celou tu dobu…. A dnes stále ve spojení s misií církve, je to nádherné a já Bohu z hloubi duše děkuji za vás všechny, kdo nás podporujete.

Přeji vám všem dobré zdraví, radost a pokoj, mnoho pozdravů dětem do Třeboně a jejich rodinám, vaše fotografie mi udělaly velkou radost! Také sdílím fotografie dětí – nezávisle na pandemii jsou šťastné a užívají si života, ale také se především modlí.

Právě jsme dostali zprávu, že vaše podpora dorazila do našich diecézí. Napíšeme brzy formální poděkování.

Opatrujte se a kéž vás dobrý Bůh stále opatruje… Kéž jste během zimy v pořádku. Naše zakladatelka Matka Maria Teresa Camera často opakovala: Věřte Boží prozřetelnosti, Boží pomoc nikdy nezklame… Mějme tuto odvahu v srdci, On je stále s námi…

Velké objetí vám všem…

Spojeni v modlitbě

Sestra Claudia a my všechny sestry z kláštera naší paní od Piety

 

 

 

 

 

 

Dearest Hana and family!

 

We are very touched and inspired with your letter; how wonderful it is to keep connected, share our stories, challenges, difficulties, joys and hopes. I think this is what really makes us universal, because wherever we are, we are united in the love of God that strengthens us. Your sharing gives me more reasons to pray for your family's good health. I am sure the Lord will provide you with the graces of healing that all of you need most.

 

Here we are slowly going back to the Holy Mass in the Church because now ae are allowed to fill the church upto 30% of its capacity, however, people are still afraid of the possible risks of getting covid.

 

For the students, online learning and modular distance learning are ongoing with some difficulties of connection for those with online. our sisters engaged in teaching kinder schooler visit the students in their homes for follow up, other times parents go the canter for the checking of students work. Students in the remote areas have more difficulties because parents cannot cannot help much their children who are in higher grades, sometimes i visit the area to give some help.

 

We have celebrated the Mission Sunday in the spirit of Prayer, creating awareness of mission among children and families. we joined also the One Million children praying the Rosary for peace and unity in world in October 19, since we cannot yet gather children, what we did is to go to the area and pray one mystery of the Holy rosary in each place where usually children gather, this has been a wonderful experience, kids were very happy to pray with us and some of them walked with us all the five mysteries until we reached to the top where families live. When we reached the top, rain started, we were somehow worried because the kids were with us but God is good, as soon as we ended the prayer, the rain stopped in that way children were able to descend safely.

 

The work and mission founded by blessed Pauline Jaricot continues thanks to your generous heart and hard endeavour you and all the mission team. sometimes in my personal prayer i wonder how God's work for the poor continues for generations bringing them the Good News of the Gospel, that God love us immensely. I just remembered how i come across with the Pontifical Mission Societies as a young student, i remember that experience in going around the city on World Mission Sunday, with the piggy bank given to us by the principal of the school, to ask contributions for the missions from store to store or any one along the street and at the end of the day fill the joy of having filled the can... so happy for the work done... wonderful memories! at that time I did not even know that one day I would become a nun and work as a missionary in the Philippines, but that is how God's providence works, I believe he guided me all the way... and today still being connected with the mission societies, it it just wonderful for which I thank God deeply and all of you who support us..

 

I wish all of you good health, joy and peace, greetings to the children of Trebon and all their families, i am so happy to see the pictures. I am sharing also pictures of the children who no matter of the pandemic are happy and enjoy life but most especially pray.

Greetings to your Bishop there... i will write him for Christmas, do you think it is ok?

 

I just received the news the subsidy just arrived to the our Dioceses, thank you very much... i will be sending soon our formal letter of gratitude.

 

Take care, and may the Lord protect you always... keep safe during winter, Our foundress Mo. Maria Teresa Camera use to to repeat: Trust in Divine Providence, God's help will never fail... let's have this confidence in our heart, that He is always with us...

 

Big hug to all of you...

 

united in Prayer

Sr. Claudia and all the Sisters.

Máte nějaké dotazy? Kontaktujte nás.