Diecézní centrum pro seniory
Pastorační středisko
Senioři

Jak se vzdělává Diecézní centrum pro seniory?

Měla jsem tu možnost v rámci své práce jako vedoucí Diecézního centra pro seniory se zúčastnit dvou konferencí v Praze.

Nejprve jsem byla v Konírně Parlamentu ČR na semináři „Občanská angažovanost seniorů na příkladech dobré praxe“ pod záštitou Národního centra pro rodinu, Rodinného svazu ČR a ve spolupráci s Hanns Seidel Stiftung. Organizátoři vycházeli z toho, že programy pro seniory nemusí znamenat jen nabídky, ale i výzvy. Výzvy nebo lépe pozvání k využití potenciálu seniora.

Seminář zahájila Mgr. Nina Nováková, místopředsedkyně Stálé komise pro rodinu a rovné příležitosti. Při přednášce prof. Lenky Šulové jsme si mohli opět uvědomit, že sice ubývají síly, dovednosti apod., ale také něco přibývá – moudrost a odstup od věcí, od dění… Mimo jiné jsme mluvili o významu prarodičů pro dítě: klid, čas, naslouchání, nadhled, víc času a trpělivost odpovídat na otázky „Proč“. Modelové chování rodičů a prarodičů je pro dítě významné. Je dobře, když se vnouče má možnost ptát: „Já také budu…? Jaká byla máma? Jaký byl táta? Taky se pral?…“ Vzájemný význam spočívá ve sdílení života, a že prarodič může přirozeně mluvit s vnuky smrti či o připravenosti na smrt.

Dále jsem mohla poznat několik projektů z různých míst republiky. Jedním z nich bylo zajímavé vzdělávání seniorů a jejich vnoučat při účasti na nabídce Mezigeneračního vzdělávání na Mendelově univerzitě v Brně. Ti vyšli z faktu, že současná mladá generace má často víc prarodičů než sourozenců. Jejich novým zajímavým počinem je vzdělávací program pro studenty VŠ a U3V, kdy se navzájem obohacují a učí pohledu té druhé generace na věc. Dopoledne patřilo tematicky senioru v rodině, a tak jsme se ještě seznámili s Domem pomoci – Bethany v Pardubicích, který se také věnuje prolínání generací. Po přestávce a obědě jsme poznali další projekty a mezi nimi mě zvláště zaujal pražský Letokruh, který vznikl proto, aby dal lidem ve zralém věku možnost žít naplněný život. Předávat zkušenosti, čas a energii druhým, zažívat pocit užitečnosti a respektu, získávat nové přátele. Možnost být sami sebou. Mezi dobrovolnické aktivity např. patří pomoc nemohoucím seniorům, čtení pohádek ve školkách, doučování dětí a další. A odměnou je jim Dobroklub. V poslední části semináře jsme se věnovali také zakládání komisí seniorů v obcích.

Na konci listopadu jsem vyjela opět do Prahy, tentokrát do Emauzského opatství na konferenci Spiritualita v sociální práci a sociálních službách pro seniory. Naše centrum spolupracuje také s domovy pro seniory v rozsahu celé diecéze, a tak tato konference byla výzvou, jak spolupráci dál směrovat. Samozřejmě jsou tyto konference ideálním prostředím k navázání kontaktů a k osobnímu poznání kolegů, vedoucí či sociální pracovníky. Konference byla otevřená jak sociálním pracovníkům z domovů seniorů, hospiců, pečovatelských služeb aj., tak právě i externím docházejícím do těchto zařízení. A tak jsme na toto prolínání měli zaměřené semináře, kde bylo poznat hojné zastoupení, jak sociálních a aktivizačních pracovníků, tak kaplanů a jiných pastoračních pracovníků, převážně externě docházejících do různých zařízení. V jedné z přednášek zaznělo, co je spirituální kompetence, a také, jaké jsou předsudky v této oblasti – že spirituální kompetenci má každý „nábožensky založený“ člověk a že „nenáboženský člověk“ mít spirituální kompetenci nemůže. To samozřejmě neplatí, neboť se jedná o „víru“ integrující profesionalitu. Na závěr celé konference byla přivítána kniha Spiritualita v sociální práci se seniory. V této knize předkládá tým odborníků z Jihočeské univerzity v ČB, Západočeské univerzity v Plzni a z Univerzity Karlovy v Prazevýsledky svého podrobnějšího výzkumu spirituality českých seniorů, grantově podpořený národní agenturou ČR pro aplikovaný výzkum.

Bylo to pro mě vše přínosné, ale zároveň vyvstaly otázky typu: Co by se dalo použít? Co třeba podobného v jihočeském kraji? Atd. Vkládám tedy vše do modliteb, jak v novém roce činnost Diecézního centra pro seniory směřovat.Také vás, milí senioři, ale i ostatní čtenáře, prosím o modlitbu.

Iva Hojková, vedoucí Diecézního centra pro seniory

Máte nějaké dotazy? Kontaktujte nás.