Světový den prarodičů a seniorů

Letošní den Světový den prarodičů a seniorů vychází na 28. července. Papež František zvolil motto: "Neopouštěj mě ve stáří".

Milí prarodiče a senioři, ale také všichni ostatní,

na letošní Den prarodičů a seniorů Svatý otec František zvolil téma podle žalmu 71: „V čase stáří mě neopouštěj“. Určitě se takto nebo podobnými slovy ve Vašich těžkostech či v osamocení obracíte na Hospodina.

Může to být ale zároveň i prosbou, ať už nevyřčenou, pro Vaše okolí: „Neopouštějte mě ve stáří“.

V neděli 28. července budou totiž věřící na celém světě vyzváni, aby se zamysleli nad lidským odkazem a životní moudrostí, které jim předali jejich prarodiče a starší lidé. Každý z Vás je tím, který měl a má co předat lidem kolem sebe a dalším generacím.

Ani v čase stáří Bůh neopouští

Ve svém poselství k tomu čtvrtému Světovému dni Vás papež ujišťuje, že Bůh své děti neopouští, a to nikdy, v jeho očích život neztrácí hodnotu, když věk postupuje a síly ubývají. Celé Písmo svaté dosvědčuje věrnou lásku Boží a jeho milosrdenství vůči nám, ať už se nacházíme v jakémkoli stavu.

Žalmy jsou plné úžasu lidského srdce před Bohem, který se o nás stará navzdory naší ubohosti; ujišťují nás, že Bůh každého z nás utkal už v lůně matky a že nás neopustí ani v podsvětí. Proto si můžeme být jisti, že nám bude nablízku i ve stáří, tím spíše, že v Bibli je stárnutí znamením požehnání. I přesto však vedle této jistoty najdeme v Bibli projevy strachu z opuštění a silné vzývání, jako je tomu v Žalmu 71,9: „Neodvrhuj mě v čase stáří“. To můžeme vnímat jako takový výkřik, prosbu k Bohu, aby aspoň on se starého člověka ujal, když ho ostatní lidé v jeho blízkosti opustili. Papež si je vědom, že samota a opuštěnost můžou být Vaším častým trpkým životním společníkem.

Buďme jako Rút

Papež se obrací také na mladší generace a dává nám za příklad starozákonní Rút, která neopustila svou tchyni Noemi. Rut se nebojí jít proti zvyklostem a rozhodne se vydat na cestu společně se stařenkou. Neváhá vyvrátit to, co se zdá být neměnnou realitou – život v osamění nemůže být jedinou alternativou! Není náhodou, že Rút – ta, která zůstává v blízkosti staré Noemi – je předchůdkyní Mesiáše, Ježíše, Emanuela, toho, který je Bůh s námi. Rútino svědectví o svobodě a odvaze nás zároveň vybízí, abychom si pro naše seniory představili jinou budoucnost, i když to mnohdy bude znamenat, že budeme muset změnit své zvyky. Papež František vyjadřuje vděčnost těm, kteří se s tolika obětmi jako Rút starají o staršího člověka nebo prostě jen projevují každodenní blízkost příbuzným či známým, kteří už nikoho nemají. Pán, jak říká, je neopomene zahrnout svým požehnáním.

Projevujme svou něhu prarodičům a starším lidem v našich rodinách, navštivme ty, kteří jsou skleslí a už nedoufají, že je možná jiná budoucnost. Všímejme si též těch, kteří svou rodinu nemají, dejme jim najevo svou blízkost, ujistěme je, že nemusí být sami.

Modleme se za sebe navzájem

Na závěr papež František ujišťuje prarodiče a všechny jejich blízké o svém požehnání a modlitbách. Světový den prarodičů a seniorů 2024 se koná v rámci Roku modlitby, který papež František vyhlásil jako přípravu na Jubileum 2025. Modleme se za sebe navzájem – prarodiče za své děti, vnoučata, staří za mladé, pracující za ty, co už pracovat nemohou, děti a mládež za své rodiče a prarodiče a další staré lidi a všichni za papeže Františka a také za ty, kteří jsou sami...

Získání plnomocných odpustků

U příležitosti čtvrtého Světového dne prarodičů a seniorů uděluje Apoštolská penitenciárie „plnomocné odpustky za obvyklých podmínek (svátostná zpověď, eucharistické přijímání a modlitba na papežův úmysl) prarodičům, starým lidem a všem věřícím, kteří se, motivováni opravdovým duchem pokání a lásky, 28. července 2024 „zúčastní různých akcí, které se budou konat po celém světě“. 

Plnomocné odpustky, udělené na základě přijetí žádosti kardinála Kevina Josepha Farrella, prefekta Dikasteria pro laiky, rodinu a život, „s cílem umocnit zbožnost věřících a zajistit spásu duší“, mohou být uplatněny také „jako přímluva za duše v očistci“ a jsou uděleny také věřícím, kteří 28. července „věnují přiměřený čas návštěvě starších bratří a sester v nouzi nebo v těžkostech (např. nemocných, osamělých, postižených...)“.

Plnomocné odpustky mohou získat také staří nemocní lidé, jakož i ti, kdo jim pomáhají, a všichni ti, kdo se z vážného důvodu nemohou vzdálit ze svých domovů, když se duchovně spojí s bohoslužbami Světového dne seniorů“, a to tak, že „obětují milosrdnému Bohu své modlitby, bolesti a utrpení vlastního života, zejména v době, kdy budou různé oslavy tohoto Světového dne přenášeny prostřednictvím médií“.

Více k získání plnomocných odpustků zde

Iva Hojková, Diecézní centrum pro seniory

Máte nějaké dotazy? Kontaktujte nás.