Škola Marie

Škola křesťanského života a evangelizace Marie z Nazaretu, Matky církve je šestiletým formačním hnutím. Jeho cílem je uvést účastníky do plnosti pochopení křesťanského života a tím je připravit, aby se mohli stát obnovující silou v Církvi, farnosti, nebo i v různých světských sdruženích, hnutích, event. společenstvích. Cílem není pouze předávání víry, ale především uvedení účastníků do živého vztahu s Bohem.

Škola křesťanského života a evangelizace

Křesťan, který neinvestuje do Božího království, jako kdyby nebyl. Možná si říkáte, jak se investuje do Božího království? Otevřme Písmo a dozvíme se to: "Ježíš řekl svým učedníkům: "Až přijde Syn člověka ve své slávě a s ním všichni andělé, posadí se na svůj slavný trůn a budou před něj shromážděny všechny národy. A oddělí jedny od druhých, jako pastýř odděluje ovce od kozlů. Ovce postaví po své pravici, kozly po levici. Tu řekne král těm po své pravici: `Pojďte, požehnaní mého Otce, přijměte jako úděl království, které je pro vás připravené od založení světa. Neboť jsem měl hlad, a dali jste mi najíst, měl jsem žízeň, a dali jste mi napít; byl jsem na cestě, a ujali jste se mě; byl jsem nahý, a oblékli jste mě, byl jsem nemocen a navštívili jste mě; byl jsem ve vězení, a přišli jste ke mně.' Spravedliví mu na to řeknou: `Pane, kdy jsme tě viděli hladového, a dali jsme ti najíst, žíznivého, a dali jsme ti napít? Kdy jsme tě viděli na cestě, a ujali jsme se tě, nebo nahého, a oblékli jsme tě? Kdy jsme tě viděli nemocného nebo ve vězení, a přišli jsme k tobě?' Král jim odpoví: `Amen, pravím vám: Cokoli jste udělali pro jednoho z těchto mých nejposlednějších bratří, pro mne jste udělali.'“ (Mt 25, 31nn) Každá chvíle věnovaná Bohu a Jeho vůli je investicí do Božího království. Mezi takové chvíle patří především modlitba, půst, almužna, svátosti, naslouchání Božímu slovu, evangelizace, společenství, blíženecká láska atd.

Křesťanský život je celoživotní formace, tj. příprava na Boží království. Škola Marie je Školou křesťanského života a evangelizace. Pokud se nechcete spokojit se stylem průměrného křesťanství mnoha věřících a toužíte zajet na hlubinu a vydávat plody. Je na vás, zda se této příležitosti chopíte.

Zveme Vás zase do školy…ale „Škola Marie“ není podobná školám, které znáte. Je to interaktivní a inspirující setkání lidí, kterým skutečně o něco jde. Může být i vhodnou nástavbou nejrůznějších kurzů, rekolekcí, duchovních cvičení a seminářů, při kterých jste se již ponořili do tajemství naší víry. Pokud vám už nestačí nárazová forma vzdělávání a hledáte systematickou formaci pro svůj duchovní život, pak je Škola Marie něco pro vás. Více porozumíte tomu, v co věříte a budete časem i schopen/schopna odpovídat na případné otázky svého (ne)věřícího okolí po důvodech vaši víry.

Základní informace o Škole Marii

Škola je dnes rozšířena do různých států Evropy i USA a stále vznikají nová působiště. Více informací naleznete na: www.skolamarie.cz, www.szkolazycia.info

Ředitelem Školy je P. Piotr Kurkiewicz, OFMCap. a koordinátorkou pro ČR je Teťana Jahoda. Českobudějovickou školu vedou Marie Němcová a Jiří Bárta pod duchovním vedením P. Tomase van Zavrela.

FORMACE – Škola křesťanského života a evangelizace je šestiletým formačním hnutím.

CÍL – Uvést účastníky do plnosti pochopení křesťanského života a tím je připravit, aby se mohli stát obnovující silou v církvi, farnosti, nebo i v různých světských sdruženích, hnutích, společenstvích. Cílem není pouze předávání víry, ale především uvedení účastníků do živého vztahu s Bohem.

FREKVENCE – Každý rok tvoří 4 hlavní společná setkání, z toho jsou 3 víkendové setkání (podzim, zima, jaro) a jedno desetidenní setkání v létě. Kromě toho se můžete povzbudit na společenství Školy Marie, které na Hosíně budeme pořádat jednou za měsíc.

OBSAH – Počáteční roky formace vedou účastníky ke zralé víře, další roky formace jim mají pomoci v nalezení svého místa v církvi a v aktivní službě. Poslední rok je věnován prohloubení duchovního života. 1. rok spočívá v přijetí podstaty víry do svého života; 2. rok učí jak být učedníkem Krista; 3. rok se věnuje cestě ke svobodě; 4. rok rozebírá téma společenství; 5. rok se soustředí na službu a 6. rok je zaměřen na upevnění víry a vnitřní rozvoj.

INSPIRACE – Čerpáme z bohatství, které nám nabízí církev např. v přednáškách o vnitřním životě a o modlitbě čerpáme ze školy sv. Benedikta, Františka z Asissi, Terezie z Avily, Jana z Kříže, Terezie z Lissieux, Ignáce z Loyoly, Serafina Sarowského. Při výkladu učednictví využíváme materiály a knihy Františka Blachnického a Hose Prado Floresa. V otázkách osvobození používáme knihy Neala Lozana, kardinála C. Martiniho a manuál Anonymních alkoholiků. Kromě zmíněných zdrojů se v materiálech používaných „Školou“ objevují i zkušenosti jiných autorů a hnutí v církvi.

MÍSTO – Škola Marie se v českobudějovické diecézi koná ve farním areálu na Hosíně u Českých Budějovic. Na celý víkend je možné se ubytovat ve farní ubytovně (spacák a polštář s sebou). Je možné dojíždět.

PŘÍSPĚVEK – Na ubytování je 400 Kč a na stravu je 450 Kč. Každý přispívá podle svých možností.

DOSTUPNOST – Pravidelné spoje z Českých Budějovic:
- bus zast. Hosín škola (30 min) po vystoupení je od ní vidět kostel
- vlak zast. Hosín (10 min. plus 1 km pěšky, = celkem 20 min.)
-Parkovat je možné v areálu fary.

PŘIHLÁŠKY – www.skolamarie.cz

DOTAZY – skolamarie.cb@gmail.com

 

Den ve Škole Marie

Začínáme tichou modlitbou s úvodem  v rámci růstu vnitřní modlitby. Po té se posilníme společnou snídaní, po které následují 
30 min. chvály se zpěvem. Dopoledne si poslechneme dvě přednášky (45 min.) a před obědem slavíme mši svatou. Po vítečném obědě je volný čas na odpočinek, možnost adorace, zpovědi, rozhovoru, přímluvné modlitby. V podvečer následuje poslední přednáška (45 min.) a sdílení ve skupinkách (1 hod.). Pak se navečeříme a prožijeme společný modlitební večer.


Termíny na rok 2018/2019

zimní termín: 8. – 10. 3. 2019
jarní termín: 24. – 26. 5. 2019
letní pobyt ve Vranově u Brna: 28. 6. – 8. 7. 2019

Termíny na rok 2019/2020

11. - 13. 10. 2019

10. - 12. 7. 2020

letní 17. - 26. 7. 2020

Termíny na rok 2020/2021

11. - 13. 9. 2020

16. - 18. 10. 2020

12. - 14. 3. 2021

14. - 16. 5. 2021

Máte nějaké dotazy? Kontaktujte nás.