Spolek Most - České Budějovice

Našim cílem je veřejně prospěšná činnost zacílená na výchovnou morální a kulturní formaci na křesťanských principech a rozvoj osobnosti napříč generacemi s důrazem na účelné a smysluplné využívání volného času ve prospěch celostního a integrálního rozvoje společnosti a prevenci před negativními jevy.

Kdo jsme

Jsme dobrovolným spolkem fyzických osob, společenstvím lidí, kteří usilují o: 
a) duševní, duchovní a tělesný rozvoj jedinců bez rozdílu pohlaví, věku, vyznání, politického zaměření a sociálního postavení, národnosti, rasy a státní příslušnosti, 
b) morální a kulturní formaci jedinců bez rozdílu pohlaví, věku, vyznání, politického zaměření a sociálního postavení, národnosti, rasy a státní příslušnosti, 
c) celostní a integrální rozvoj společnosti na křesťanských základech. 

Způsob činnosti spolku

Za účelem dosažení stanovených cílů vykonáváme tyto hlavní činnosti:

 • Organizace a pořadatelství: výukových programů pro školy a další cílové skupiny; vzdělávacích kurzů a školení; duchovních seminářů a přednáškové činnosti; poutí, festivalů a zájezdů; osvěty křesťanství obecně a prezentace římskokatolické Církve; nejrůznějších krátkodobých i dlouhodobých programů zaměřených na děti, mládež, (pra)rodiče, snoubence, manžele, kněze, řeholníky, řádové sestry i ostatní zájemce; nejrůznějších krátkodobých i dlouhodobých programů zaměřených na kulturu, partnerské a rodinné vztahy, společenské problémy, etickou výchovu, sociální a zdravotní problematiku, ekologii, jakož i vzájemné poznávání jiných národů a kultur.
 • Výchova dobrovolných vedoucích (animátorů) pro práci s nejrůznějšími cílovými skupinami, zejména dětí, mládeže, seniorů.
 • Vytváření výchovných programů.
 • Zajišťování materiální pomoci, finančních dotací a kontaktů, které jsou nezbytné pro práci s cílovými skupinami.
 • Spolupráce se státními i nestátními charitativními, humanitárními a jinými podobnými organizacemi.
 • Prevence patologických jevů, které ovlivňují život dětí, mládeže a ostatních cílových skupin napříč generacemi.
 • Vytváření center pro pobyty dětí, mládeže i ostatních cílových skupin
 • Pomoc při vzniku klubových a vzdělávacích zařízení.
 • Podpora zdravé výchovy, především v oblastech duchovního života, partnerských a rodinných vztahů, etiky, sociálního cítění a participace a budování občanské společnosti.
 • Pomoc handicapovaným jedincům při jejich integraci do společnosti.
 • Volnočasové aktivity.
 • Poskytování sociálních služeb v souladu se zákonem č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů (nízkoprahová zařízení pro děti a mládež, sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi, sociálně aktivizační služby pro potřebné napříč generacemi apod.).
 • Navazování zahraničních kontaktů, příhraniční a mezinárodní spolupráce a výměna získaných zkušeností.

Orgány spolku

 • Předseda: P. Mr. Mgr. Tomas van Zavrel
 • Místopředsedkyně: Mgr. Iva Hojková

Členové Rady spolku:

 1. Mgr. Iva Hojková
 2. Mgr. Ludmila Veselá
 3. Mgr. Martina Fürstová 

Kontrolní komise:

 1. Jan Staněk
 2. Jan Šebor
 3. Josef Kolář

Informace o spolku

Spolek Most – České Budějovice (dále jen Spolek Most) vznikl již v roce 1993 jako „Hnutí dětí a mládeže českobudějovické diecéze“ (registrováno pod Ministerstvem vnitra ČR 30. 9. 1993). 18. dubna 2005 došlo k přejmenování na Občanské sdružení Most. Od 1. ledna 2014 změnilo OS Most v souladu s Občanským zákoníkem právní formu a stalo se Spolkem. V roce 2015 pak došlo ke změně názvu na Spolek Most – České Budějovice.

Adresa a základní informace

Spolek Most – České Budějovice, Biskupská 4, 370 21 České Budějovice
IČO: 49021125
DIČ: CZ49021125
ČÚ: 4671901369/0800

Máte nějaké dotazy? Kontaktujte nás.